Σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία, η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε μείζονος σημασίας μεταβλητή.

 Έχοντας επίγνωση του κλίματος των αλλαγών των φορολογιστικών κανονισμών παρέχουμε έγκαιρη & αξιόπιστη πληροφόρηση στους πελάτες μας.

 Εστιάζοντας στις συγκεκριμένες απαιτήσεις, τόσο της κάθε επιχείρησης όσο και του καθενός φορολογούμενου πολίτη, κύριο μέλημα μας είναι η ανάπτυξη μίας προσωπικής συνεργασίας για την δημιουργία ενός εξατομικευμένου φορολογικού πλάνου, πλήρως εναρμονισμένου µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

  • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Αποσχίσεις, Απορροφήσεις εταιρειών
  • Συμμόρφωση και αντίκρουση φορολογικών ελέγχων (τακτικών ή προσωρινών)
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι και εκτίμηση φορολογικής έκθεσης κινδύνου
  • Σύνταξη και υποβολή κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων (επιχειρήσεων & ιδιωτών